سینا رضانژادفرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا رضانژادفرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تكنسین الكترونیك پارت اسپرت 1384/1 - 1394/2