مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول IT کارخانه گلدیس کاشی 1389/3 - 1391/8
مسئول IT کارخانه امرتات سرام 1391/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات IT
– کاردانی – معدل: 14.79
مخابرات 1390 - 1394
فناوری اطلاعات IT
– کارشناسی – معدل: 0.00
جوادالائمه 1394 - 1396