وحید عبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید عبادی

محل سکونت: تهران - پیشوا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنیسین برق شرکت 1391/12 - 1394/1