فاطمه افشاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه افشاری

محل سکونت: سمنان - سمنان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.82
صنعتی شاهرود 1391 - 1393