الناز اسدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس بازرگانی پارس 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.42
آبا 1392 - 1394