مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا ژئومورفولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.44
خوارزمی 1389 - 1393