صالح شکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح شکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انتظامات شرکت ساختمانی 1383/11 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 14.01
1378 - 1379