محمد اسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد اسماعیلی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس صنعتی شرکت رسول اصفهان 1392/6 - 1393/1
اپراتور شرکت توسعه سپاهان 1393/3 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.53
مرکزی اصفهان 1386 - 1389
متالوژی ریخته گری
– کاردانی – معدل: 16.73
واحد مجلسی 1383 - 1385