میر ابوالفضل عطایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میر ابوالفضل عطایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسنل ازمایشگاه بیمارستان سوانح سوختگی مطهری 1391/9 - 1392/11
پرسنل آزمایشگاه بیمارستان البرز تهران 1392/12 - 1393/12
پرسنل آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی پیامبران 1393/9 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی
– کاردانی – معدل: 17.56
علوم پزشکی تبریز 1382 - 1384
حشره شناسی پزشکی
– کارشناسی – معدل: 17.00
علوم پزشکی تهران 1384 - 1386
حشره شناسی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.64
علوم پزشکی تهران 1313 - 1313