حمید جعفری جابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید جعفری جابری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کیفیت نان سالم 1387/10 - 1394/2
سرپرست آزمایشگاه بستنی به تک 1386/2 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
زاد تهران علوم ت حقیقات 1381 - 1385
مهندسی صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.10
ورامین 1377 - 1381