بهنام بیابانگردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام بیابانگردی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
⦁ Examine animals to determine nature of disease or injury and treat animal surgically or medically Veterinarian: (May 2011, January 2012-Alborz pet hospital) 1378/5 - 1391/11