یاسمن نوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمن نوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر موننكو ايران 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان ادبیات انگلیسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.45
خوارزمي تهران (تربيت معلم سابق) 1390 - 1392