محمد خزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد خزایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تحقیقات و کنترل کیفیت مطابق رزومه پیوست 1390/1 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر علوم رنگ
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.13
صنعتی امیرکبیر 1385 - 1388