شیرین ;لانتری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین ;لانتری

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.86
دانشگاه سمنان 1389 - 1391