زهرا حاجی ربیع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا حاجی ربیع

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر آموزشگاه راه اندیشه 1389/6 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تربیت مدرس 1391 - 1393