مهدی سعدوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سعدوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت مهندسی مهاران 1383/10 - 1385/6
رئیس حسابداری شرکت پویا خودرو شرق 1385/6 - 1386/2
سرپرست موسسه حسابرسی آزمودگان 1386/2 - 1389/12
سرپرست موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 1390/12 - 1390/2
مدیر مالی شرکت پروتئین آرمان جنوب 1390/2 - 1392/10
مدیر مالی شرکت نگاه پایتخت 1392/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 14.30
واحد سما 1379 - 1381
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.70
واحد رودهن 1383 - 1385