سید مجید رضازاده فخار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مجید رضازاده فخار

محل سکونت: گیلان - رشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده زنیط 1393/2 - 1393/11