مسعود فرخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود فرخی

محل سکونت: اصفهان - گلپایگان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق كنترل
– کارشناسی – معدل: 16.16
پيام 1389 - 1391
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 13.11
فني شهدا 1387 - 1389