سعید شهبازی گلشن ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید شهبازی گلشن ابادی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
QC کاوه سازه 1389/12 - 1390/4
QC نصب سمن 1388/1 - 1389/12