علی دستنبوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی دستنبوی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جانشین سرپرست HSE فرخا و خط لوله میهن 1393/5 - 1393/9