الهام یزدی خالدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام یزدی خالدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر آزمایشگاه ایران زمین 1392/6 - 1394/7
کارشناس شرکت ژن گستر 1391/1 - 1392/6