علی میراحمد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی میراحمد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پلیمر
– کارشناسی – معدل: 16.04
اراک 1386 - 1390