محمد علی عبدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی عبدی

محل سکونت: زنجان - زنجانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت راهان توان 1387/3 - 1392/3
حسابدار شرکت سیمان خمسه 1392/3 - 1393/6
حسابدار شرکت پژوهشگران اختر کاویان آنده گرا 1390/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.64
واحد زنجان 1385 - 1389