رضا رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا رحیمی

محل سکونت: خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی مدیریت ورزشی
– کارشناسی – معدل: 17.90
محقق اردبیلی 1385 - 1389
تربیت بدنی مدیریت ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.18
شاهرود 1389 - 1391