مجید به نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید به نیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی سامان داروی هشتم 1387/7 -
مدیر مالی گلریز 1386/4 - 1387/9
مدیر مالی ایمن گاز مشهد 1383/3 - 1385/4
مدیر مالی گلاب نادر 1381/12 - 1384/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت مالی مدیریت مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.70
مدیریت صنعتی 1385 - 1389