محسن جوانبخت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن جوانبخت

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریزی تولید صنایغ رنگ قایم 1385/1 - 1386/9
برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت تعمیرات برق اصفهان 1386/8 - 1393/8
برنامه ریزی و کنترل پروژه و نت شرکت نیرو کلر 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 18.26
آزاد لنجان 1391 - 1393