مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی خارجی تدبیرگران 1390/9 - 1393/5
کارشناس بازرگانی فراوند آسیا 1386/4 - 1390/7