مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مهندسین مشاور آراز 1391/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی جمعیت شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.80
دانشگاه تهران 1387 - 1390
علوم اجتماعی جامعه شناسی
– کارشناسی – معدل: 16.50
دانشگاه تهران 1383 - 1387