مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رییس حسابداری فن اوران نفت ابزار 1391/6 -
حسابدار نمایندگی سایپا 1386/12 - 1389/12
مدرس تدرس دردانشگاههای پیامنور 1390/12 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.41
پیام نور 1386 - 1390