زهرا کریمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا کریمیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور آموزشگاه رانندگی 1390/12 - 1391/1
مدیر داخلی شرکت صنایع غذایی 1392/2 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک اتمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
امام خمینی 1393 - 1395