بهنوش عسکری

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی ---
– کارشناسی – معدل: 17.56
زنجان 1389 - 1392