عباس مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس مرادی

محل سکونت: زنجان - خرمدره

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند برنامه ریزی و مسول ارسال سیلیس آرا 1388/5 - 1392/1