جواد سلمانی مبارکه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد سلمانی مبارکه

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی و فروش فالیزان تصفیه 1385/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.60
ازاد شهرضا 1390 - 1393