مرضیه رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه رحیمی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربدها
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه دامغان 1389 - 1393
ریاضی کاربدها
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه دامغان 1389 - 1393