مهدی محمدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی وب نگار 1392/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکاترونیک رباتیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.00
ازاد 1390 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد 1387 - 1389