ترانه فلاح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ترانه فلاح

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پدیده انتقال
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
علم وقناوری مازندران 1391 - 1393