مژگان پشم چی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان پشم چی

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت حیدریه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول تضمین کیفیت کاشی زرین خراسان 1391/9 -
کارشناس برنامه ریزی و کنترل آمار کاشی زرین خراسان 1392/12 -
مدیر آموزش کاشی زرین خراسان 1392/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.60
علم و صنعت ایران 1385 - 1390