سعید مرادی پا;چین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید مرادی پا;چین

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی نظام مهندسی معدن 1390/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.42
پیام نور تبریز 1388 - 1392