بیمه خویش فرما

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
بیمه خویش فرما

درمورد بیمه خویش فرما خواستم توضیح بدهید که اصولاً چه نوع بیمه ای است؟ چه کسانی می توانندازاین بیمه استفاده کنند؟

چه مزایا و شرایطی دارد؟ آیابرای استفاده ازاین بیمه حتماًباید یه شغل وحرفه ای داشته باشیم؟نحوه پرداخت مستمری دردوران بازنشستگی چگونه است؟

۱- در قانون تامین اجتماعی دو نوع بیمه پردازی وجود دارد ؛

الف ) بیمه اجباری

ب) بیمه خویش فرما

۲- بیمه خویش فرما نیز دو دسته هستند ؛

الف ) بیمه اختیاری

ب ) بیمه مشاغل آزاد

۳-کسانی می توانند بیمه اختیاری شوند كه دارای شرایط زیر باشند:

-داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه

- داشتن حداکثر ۵۰سال سن (مرد و زن) در صورتی که ســن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۰ ســال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، ســابقه حق بیمه را بپردازد.

۴-متقاضیانی که بیش از ده سال ســابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط ســنی معاف اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.

۵-بیمه شدگان اختیاری می توانند از خدمات ذیل برخوردار شوند :

مستمری بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی کلی، هزینه کفن و دفن، همانند بیمه شدگان اجباری وسایل کمک پزشکی و...

۶-لازم به ذکر است که کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، و بیمه بیکاری شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود؛ زیرا این بیمه شدگان دارای کارفرما نیســتندودر کارگاه‌های مشمول قانون کاراشتغال ندارند.

۶- برای برخورداری از بیمه اختیاری و مشاغل آزاد داشتن شغل و ارائه مجوز اشتغال از سوی مراجع ذیصلاح( اتحادیه مربوطه ) الزامی است