کارگرباید چندماه حق پرداخت بیمه داشته باشدتامشمول از کارافتادگی گردد؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
کارگرباید چندماه حق پرداخت بیمه داشته باشدتامشمول از کارافتادگی گردد؟

درضمن اگرکارفرمایی پرونده ای پزشکی قبل ازاستخدام نداشته باشد و کارگربعدازمدتی کارکرد،ترک کارکند،میتواندبعدا ادعای از کار افتادگی کند؟

۱- مستند به ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی اگر وقوع بیماری ناشی از کار باشد به هر میزان سابقه مشمول برخورداری از مستمری از کارافتادگی را خواهد داشت لیکن اگر وقوع بیماری ناشی از غیر کار باشد می بایست ظرف مدت ده سال قبل از وقوع بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف مدت یکسال قبل از از وقوع بیماری منجر به از کار افتادگی باشد ، پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت .

۲- در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان تعلل کرده و در نتیجه بیمه_شده دچارحادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.