آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟

آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟

 

 با عنایت به مواد 11 و 25 قانون به اینکه اصولاً هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین را ندارند بنظر می‌رسد پیش‌بینی دوره آزمایشی موضوع ماده 11 فاقد توجیه قانونی باشد.