به استناد کدامیک از مواد قانونی، کارفرما در حادثه ناشی از کار مقصر شناخته می شود ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
به استناد کدامیک از مواد قانونی، کارفرما در حادثه ناشی از کار مقصر شناخته می شود ؟

به استناد کدامیک از مواد قانونی، کارفرما در حادثه ناشی از کار مقصر شناخته می شود ؟

 

به استنادماده 12قانون مسئولیت مدنی ،کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود