برادرم سه روز است در کارگاهی مشغول به کار شده ولی نه درخواست بازرسی برای بیمه ارسال شده و نه در لیست بیمه کارگاه ؟

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
برادرم سه روز است در کارگاهی مشغول به کار شده ولی نه درخواست بازرسی برای بیمه ارسال شده و نه در لیست بیمه کارگاه ؟

برادرم سه روز است در کارگاهی مشغول به کار شده ولی نه درخواست بازرسی برای بیمه ارسال شده و نه در لیست بیمه کارگاه اسمش امده ، متاسفنه دچار حادثه شده ، روند اعلام موضوع به بیمه و پیگیری ها چطور باید باشه؟

 

به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

۲- در صورتیکه سازمان تامین اجتماعی محل اشتغال بکار حادثه دیده را تایید ننماید ، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و۳ قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است