استخدام کارشناس منابع انسانی

تعداد 3 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس اجرایی و منابع انسانی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر و فعال در زمینه پزشکی،جهت تکمیل پرسنل تخصصی خود در دفتر سعادت آباد ...

استخدام کارشناس منابع انسانی


قم - قم
استخدام تمام وقت

یک مرکز حوزوی از یک نفر کارشناس منابع انسانی حرفه ای  با شرایط ذیل دعوت به ...

استخدام کارشناس منابع انسانی

پوشاک‎ تن درست
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

پوشاک‎ تن درست از یک نفر کارشناس منابع انسانی با شرایط ذیل دعوت به همه همکار ...