استخدام کارشناس برنامه ریزی

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس برنامه ریزی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر شعبه جدید واقع در شرق تهران از افراد واجد شرایط ذ ...

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر مهندسین مشاور جهت یکی از پروژه های ساختمانی خود از یک نفر کارشناس ...