استخدام نگهبان

تعداد 62 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام نگهبان

آقای فرش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر شعبه جدید واقع در شرق تهران از افراد واجد شرایط ذ ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نگهبان شب بازنشسته دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده رباط کریم ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت امور حراست وانتظا ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نگهبان با حقوق 2 میلیون و بیمه دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شب کار و روزکار -جا ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت حراست -قد 180 به ...

استخدام لابی من


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مجتمع مسکونی از یک نفر لابی من دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر نگهبان دعوت به همکاری می نماید. آدرس:سعدی ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مجتمع مسکونی از2 نفر نگهبان بازنشسته دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -ترجیحاً بازنشسته -جه ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -شب کار و روزکار -جای ...

استخدام حراست


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی حراست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق 900 تا 800 / 2 ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق 500 / 1 ...

استخدام حراست


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نیروی حراست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت حفاظت و مراقب ...

استخدام نگهبان


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مجتمع تجاری از یک نفر نگهبان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -بیمه،غذا ...