استخدام مدیر داخلی

تعداد 7 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس،از یک نفر مدیر داخلی با شرایط ذیل دعوت به همکا ...

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیرداخلی مهد کودک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر داخلی-حد ...

استخدام مدیرداخلی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک دفتر اداری از یک نفر مدیر داخلی دعوت به همکاری می نمایند. ...

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیرداخلی با شریط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -روابط عمومی بالا - ...

استخدام مدیر داخلی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر داخلی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر داخلی مجرب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -سابقه ی کار د ...

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مهد کودک از یک نفر مدیر داخلی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -منضبط و ...