استخدام داروساز

تعداد 9 فرصت شغلی فعال یافت شد.

pharma Rep


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت آتی فارمد جهت تکمیل کادر فروش خود از تعدادی نماینده فروش داروخانه با شرایط ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دکتر داروساز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت مسئول فنی دا ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر داروساز جهت مسئول فنی داروخانه در شیفت بعدازظهر دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دکتر داروساز جهت مسئول فنی داروخانه دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:من ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دکتر داروساز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت مسئول فنی در ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی واحد آرایشی وبهداشتی از یک نفر داروساز جهت مسئول فنی دعوت به همکا ...

استخدام داروساز


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دکتر داروساز دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:منطقه یک ...

استخدام مسئول فنی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بین المللی دارویی از یک نفر مسئول فنی داروساز دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام دکتر داروساز


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

از یک نفردکتر داروساز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسئول فنی -با پ ...