استخدام آبدارچی

تعداد 12 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام نیروی خدماتی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مجموعه عظیم از یک نفر نیروی خدماتی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:-حقوق ...

خدمات پذیرایی و نظافت/آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نیروی خدمات با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:نیروی خدماتی-حداقل3س ...

استخدام آبدارچی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -بسیار تمیز و مرتب -ح ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه فرهنگی انتشاراتی از یک نفر آبدارچی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام آبدارچی

املاک بزرگ پارس
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

املاک بزرگ پارس از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -ترجیحا ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -ظاهری آراسته -حقوق م ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

املاک حافظ از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -بازنشسته ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچیبا شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -ظاهری آراسته -حداکثر ...

استخدام آبدارچی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کار در شرکت خودرو ...

استخدام آبدارچی


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

یک دفتر املاک از یک نفر آبدارچی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -حساس به ...

استخدام آبدارچی


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

یک دفتر املاک از یک نفر آبدارچی دعوت به همکاری می نماید: ...