دوره‌های آنلاینﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽاطلاعات دوره:

دسته‌بندی: حسابداری
مدرس:
تعداد جلسات: 2 جلسه
زمان کل دوره:

توضیحات:

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﮔﺰارﺷﺎت 169 ﻣﮑﺮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ، ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻮه ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ، ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان دوره ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي،  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 50000 تومان

جلسات:

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﮔﺰارﺷﺎت 169 ﻣﮑﺮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ، ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻮه ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ، ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان دوره ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي،  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 50000 تومان

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ واﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﮔﺰارﺷﺎت 169 ﻣﮑﺮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ، ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻮه ﭘﻠﻤﭗ دﻓﺎﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ ﭘﺬﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ، ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺪف دوره:

ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮان دوره ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي،  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 


خرید کامل دوره و مشاهده آموزش
قیمت: 50000 تومانآموزش‌های مرتبط
آموزش‌های برتر

استخدام‌های ویژه